Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

RODO

Czcionka:

SZANOWNI PAŃSTWO! W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach: Administratorem Państwa danych osobowych jest: BIBLIOTEKA GMINNA W SZUMOWIE ul. 1 Maja 11 18-305 Szumowo 1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Biblioteki Gminnej w Szumowie, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro 2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Bibliotekę zadań statutowych, a także w celu zapewnienia ochrony wypożyczanych i udostępnianych zbiorów, dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych, prowadzenia statystyk bibliotecznych. 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa – Ustawa z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: - organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; - inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Biblioteką Gminną w Szumowie. 5. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od końca roku, w którym Czytelnik ostatni raz korzystał z usług Biblioteki bądź w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń do czasu przedawnienia roszczenia tj. 6 lat. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt. 6. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia: - prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; - prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne; - w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych; - w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny. 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

 

Zegar

Kalendarium

Styczeń 2023
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Imieniny